Zgodnie z informacjami na stronie https://smosiedle.pl/dla-interesantow/z-czego-sklada-sie-oplata-czynszowa/ opłata za lokal składa się z kilku składników, które możemy pogrupować w 4 kategorie:

  • opłaty komunalne (śmieci, woda, ścieki) – ustala Gmina Brwinów,
  • eksploatacja – składnik najbardziej zależny od spółdzielni,
  • fundusz remontowy – zależny od stanu obiektów, potrzeb remontowych,
  • gospodarka cieplna – koszty związane z ogrzewaniem lokali oraz podgrzaniem wody.

W ostatnich miesiącach w całej Polsce (nie tylko w naszej Spółdzielni) ostatni z tych składników wzbudził szczególne zainteresowanie. Choć na koszty gospodarki cieplnej wpływa kilka składników (np. energia elektryczna do pomp, przeglądy i konserwacja, koszty pracownicze związane z obsługą), to najistotniejszym jest paliwo (w przypadku naszej Spółdzielni gaz ziemny). Po wielu latach w miarę stabilnych cen paliwa gazowego, w 2021 r. ceny zaczęły wzrastać. Poniżej analiza średnich cen 1 megawatogodziny paliwa gazowego na Towarowej Giełdzie Energii:

2017 r. – średnia cena za 1 MWh paliwa gazowego – 79,76 zł

2018 r. – średnia cena za 1 MWh paliwa gazowego – 103,25 zł

2019 r. – średnia cena za 1 MWh paliwa gazowego – 66,35 zł

2020 r. – średnia cena za 1 MWh paliwa gazowego – 50,58 zł

I połowa 2021 r. – średnia cena za 1 MWh paliwa gazowego – 108,72 zł

II połowa 2021 r. – średnia cena za 1 MWh paliwa gazowego – 325,89 zł

I kwartał 2022 r. – średnia cena za 1 MWh paliwa gazowego – 459,24 zł

W dniu 23 grudnia 2021 r. cena paliwa gazowego na TGE osiągnęła rekordową cenę 828,64 zł za 1 MWh! Kolejny rekord to dzień 8 marca 2022 r. – 1350,14 zł za 1 MWh!

Spółdzielnia Mieszkaniowa „Osiedle” w Brwinowie jest klientem biznesowym i posiada umowy na zakup paliwa gazowego w taryfach biznesowych. Posiadamy 4 punkty poboru: kotłownia główna, kotłownia bloku 21, kotłownia bloku 22, biuro spółdzielni. Na zakup paliwa gazowego do kotłowni głównej mamy zawartą umowę z Polskim Górnictwem Naftowym i Gazownictwem, z gwarancją stałej ceny do 31 grudnia 2022 r. W 2021 r. posiadaliśmy z PGNiG umowy na zakup paliwa gazowego do kotłowni bloków 21 i 22 oraz do biura spółdzielni ale bez gwarancji stałej ceny. Zarząd Spółdzielni w dniu 22 kwietnia 2021 r. podpisał z Audax Energia sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie umowę na zakup paliwa gazowego w okresie 1 czerwca 2021 r. – 31 maja 2023 r. z gwarancją stałej ceny (0,11800 zł 1 kWh, daje w przeliczeniu na 1 MWh 118,00 zł). W chwili podpisania umowy PGNiG dla bloków 21 i 22 oraz biura spółdzielni sprzedawała paliwo gazowe w cenie 0,13386 zł za 1 kWh (133,90 zł za 1 MWh). Tym samym Zarząd Spółdzielni obniżył koszt zakupu paliwa gazowego i zapewnił stałą cenę zakupu na dwa lata (dla kotłowni bloków 21 i 22). W II połowie 2021 r. PGNiG kilkukrotnie podnosiło stawkę za 1 kWh paliwa gazowego dla biura spółdzielni, co widać na fakturze rozliczeniowej, np. w dniach 31 października – 29 listopada 2021 r. była to stawka 0,37761 zł za 1 kWh, a od 24 grudnia 2021 r. i prognozowana do faktur na 2022 r. to 0,79393 zł za 1 kWh!

Spółka Audax Energia pomimo wzrostu cen paliwa gazowego na giełdzie, zgodnie z umową sprzedawała Spółdzielni paliwo gazowe za 0,11800 zł 1 kWh. W dniu 4 listopada 2021 r. skierowała do Spółdzielni pismo (niezawierające sygnatury oraz podpisu). W piśmie informuje, że od dnia wejścia w życie umowy (na sprzedaż paliwa gazowego w stałej cenie) cena paliwa gazowego na TGE uległa znacznej zmianie i z dniem 9 grudnia 2021 r. wprowadza dla Spółdzielni cenę w oparciu o notowania na TGE. W październiku 2021 r. średnia cena 1 MWh paliwa gazowego na TGE wynosiła 433,90 zł, a w dniach 1-8 listopada 2021 r. (do dnia wpływu pisma do Spółdzielni) 329,42 zł. Zarząd skontaktował się z Polskim Marketem Energetycznym (który pośredniczył w zawarciu umowy z Audax) z zapytaniem o inne oferty. Zaproponowano oferty:

Cryogas:

2022 r. – 399,00 zł za 1 MWh,

2023 r. od 01 lutego 2023 r. – 280,00 zł za 1 MWh,

Enefit:

2022 r. – 350,00 zł za 1 MWh,

2023 r. – 240,00 zł za 1 MWh,

PGNiG:

2022 i 2023 r. – 377,60 zł za 1 MWh,

czyli w cenach znacznie wyższych niż wynikających z umowy z Audax, tj. 118,00 zł za 1 MWh. Trudno było wówczas „wywróżyć” jaka będzie dynamika kształtowania się cen paliwa gazowego. Istniało ryzyko, że ceny się ustabilizują, a zawarta umowa zobowiąże nas do zakupu po wyższej cenie. Do dnia 8 grudnia 2021 r. Audax naliczał opłaty za gaz zgodnie z umową, tj. 0,11800 zł 1 kWh. Od dnia 9 grudnia do 31 grudnia 2021 r. naliczył wg. stawki uśrednionej notowań z TGE, tj. 0,59096 zł za 1 kWh. I głównie ta faktura (za 2/3 grudnia 2021 r.) przyczyniła się do faktu, że mieszkańcy bloków 21 i 22 musieli dopłacić do rozliczenia gospodarki cieplnej za 2021 r. więcej niż w poprzednich latach.

Sprzedaż paliwa gazowego po wyższych cenach pod koniec 2021 r. dotknęła wiele spółdzielni i wspólnot mieszkaniowych, fundacji, stowarzyszeń, itp., które były rozliczane jako podmioty biznesowe. Dopiero ustawa z dnia 26 stycznia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach służących ochronie odbiorców paliw gazowych w związku z sytuacją na rynku gazu nakazała traktować takie podmioty jak gospodarstwa domowe i zastosować stawki zatwierdzone przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki. Pismem z dnia 16 lutego 2022 r. (wpłynęło do Spółdzielni 10 marca 2022 r.) spółka Audax powiadomiła Spółdzielnię o zastosowaniu zgodnie z ustawą taryfy zatwierdzonej przez Prezesa URE – 87,46 zł z 1 MWh paliwa gazowego (0,08746 zł 1 kWh) czyli cena niższa niż wynikająca z umowy zawartej z Audax w dniu 22 kwietnia 2021 r. Faktury za styczeń i luty 2022 r. zostały wystawione przy zastosowaniu taryfy zatwierdzonej przez Prezesa URE. Natomiast pismem z dnia 23 marca 2022 r. spółka Audax powiadomiła Spółdzielnię, że z dniem 29 marca 2022 r. zaprzestanie sprzedaży paliwa gazowego (ciągłość dostawy zapewni sprzedawca z urzędu). Powodem jest decyzja o zaprzestaniu sprzedaży paliw gazowych na ryku polskim.

Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej „Osiedle” w Brwinowie będzie dążył do zawarcia umowy na zakup paliwa gazowego dla bloków 21 i 22 oraz pod koniec roku dla kotłowni głównej tak, aby warunki umowy były korzystne dla Spółdzielni.