Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej „Osiedle” w Brwinowie, ul. Kościuszki 1G zaprasza do złożenia ofert na roczny techniczny przegląd  budynków wielomieszkaniowych. Planowany termin realizacji: 1-30 wrzesień 2023 r.

Prace obejmują roczny przegląd techniczny :

 • 15 budynków wielomieszkaniowych
 • budynku biura Spółdzielni
 • budynku kotłowni
 • placu zabaw

wraz z wykonaniem odpowiedniej dokumentacji.

Do oferty należy dołączyć kosztorys oraz:

 • Zaświadczenie o wpisie do CEiDG lub wypis z KRS,
 • Zaświadczenie z ZUS o niezaleganiu w opłacaniu składek,
 • Uprawnienia do wykonywania prac wymienionych w ogłoszeniu,
 • Referencje,
 • Ubezpieczenie OC na okres trwania prac remontowych.

Termin składania ofert ustala się na dzień: 28 kwietnia 2023 r.

W sprawach dotyczących szczegółów  prosimy o kontakt z : administracja@smosiedle.pl, zarzad@smosiedle.pl.

Po komisyjnym rozpatrzeniu ofert o jego wynikach Oferenci zostaną poinformowani e-mailem.

 


Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej „Osiedle” w Brwinowie, ul. Kościuszki 1G zaprasza do złożenia ofert na wykonanie przeglądu kominiarskiego budynków. Planowany  termin do realizacji:  II i IV kwartał 2023 r.

Zakres prac :

 • Kontrola przewodów kominowych w 403 lokalach mieszkalnych
 • Czyszczenie przewodów kominowych wentylacyjnych – 805 sztuk
 • Udrożnienie przewodów kominowych wentylacyjnych – wg. potrzeb

Do oferty należy dołączyć kosztorys prac oraz:

 • Zaświadczenie o wpisie do CEiDG lub wypis z KRS,
 • Zaświadczenie z ZUS o niezaleganiu w opłacaniu składek,
 • Uprawnienia do wykonywania prac wymienionych w ogłoszeniu,
 • Referencje,
 • Ubezpieczenie OC na okres trwania prac remontowych.

Termin składania ofert ustala się na dzień 21 kwietnia 2023 r.

W sprawach dotyczących szczegółów prosimy o kontakt z : administracja@smosiedle.pl, zarzad@smosiedle.pl.

Po komisyjnym rozpatrzeniu ofert o jego wynikach Oferenci zostaną poinformowani e-mailem.

 


 

Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej „Osiedle” w Brwinowie, ul. Kościuszki 1G zaprasza do złożenia ofert na remont czap kominowych doświetlaczy klatek schodowych na budynku przy ul. Pszczelińskiej 8 i ul. Pszczelińskiej 10 w Brwinowie.

Planowany termin realizacji: II – III kwartał 2023 r..

Prace remontowe obejmują:

 • demontaż obróbek blacharskich
 • wykonanie i montaż nowych obróbek blacharskich czap kominowych
 • wykonanie i montaż nowych obróbek dachu doświetlaczy klatek schodowych
 • pokrycie czap kominowych oraz okapów dachu doświetlaczy papą termozgrzewalną
 • wymiana orynnowania PCV

Do oferty należy dołączyć kosztorysy odrębnie dla każdego z wymienionych budynków oraz:

 • Zaświadczenie o wpisie do CEiDG lub wypis z KRS,
 • Zaświadczenie z ZUS o niezaleganiu w opłacaniu składek,
 • Uprawnienia do wykonywania prac wymienionych w ogłoszeniu,
 • Referencje,
 • Ubezpieczenie OC na okres trwania prac remontowych.

Termin składania ofert ustala się na dzień: 28 kwietnia 2023 r.

W sprawach dotyczących szczegółów prac  prosimy o kontakt z : administracja@smosiedle.pl, zarzad@smosiedle.pl.

Po komisyjnym rozpatrzeniu ofert o jego wynikach Oferenci zostaną poinformowani e-mailem.

Spółdzielnia zastrzega sobie prawo częściowej zmiany w zakresie prac remontowych od przewidzianych w ogłoszeniu wynikłych w trakcie wykonania robót.

 

 


 

Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej „Osiedle” w Brwinowie, ul. Kościuszki 1G zaprasza do złożenia ofert na przełożenie i uzupełnienie kostki brukowej ( ok. 6002) na parkingu osiedlowym.

Termin realizacji: czerwiec – październik

Prace remontowe obejmują:

 • Zdjęcie starej nawierzchni z kostki brukowej
 • Wyrównanie i utwardzenie powierzchni
 • Ponowne ułożenie zdemontowanej kostki z uzupełnieniem ubytków nową kostką brukową.
 • Namalowanie poziomego oznakowania miejsc parkingowych.

Do oferty należy dołączyć kosztorys oraz:

 • Zaświadczenie o wpisie do CEiDG lub wypis z KRS,
 • Zaświadczenie z ZUS o niezaleganiu w opłacaniu składek,
 • Uprawnienia do wykonywania prac wymienionych w ogłoszeniu,
 • Referencje,
 • Ubezpieczenie OC na okres trwania prac remontowych.

Termin składania ofert ustala się na dzień 26 maj 2023 r.

W sprawach dotyczących szczegółów inwestycji prosimy o kontakt z : administracja@smosiedle.pl, zarzad@smosiedle.pl.

Po komisyjnym rozpatrzeniu ofert o jego wynikach Oferenci zostaną poinformowani e-mailem.

Spółdzielnia zastrzega sobie prawo częściowej zmiany w zakresie prac remontowych od przewidzianych w ogłoszeniu wynikłych w trakcie wykonania robót.