Zgodnie z art. 3. Ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o spółdzielniach mieszkaniowych (Dz.U. 2001 nr 4 poz. 27 z poźn. zm.)

1.Członkiem spółdzielni jest osoba fizyczna, choćby nie miała zdolności do czynności prawnych albo miała ograniczoną zdolność do czynności prawnych:

1)której przysługuje spółdzielcze lokatorskie prawo do lokalu mieszkalnego;

2)której przysługuje spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu;

3)której przysługuje roszczenie o ustanowienie spółdzielczego lokatorskiego prawa do lokalu mieszkalnego;

4)której przysługuje roszczenie o ustanowienie odrębnej własności lokalu, zwane dalej „ekspektatywą własności”; lub

5)będąca założycielem spółdzielni,

z zastrzeżeniem ust. 9 artykułu 3 tej ustawy.

2. Członkami spółdzielni są oboje małżonkowie, jeżeli prawo do lokalu przysługuje im wspólnie, albo jeżeli wspólnie ubiegają się o zawarcie umowy o ustanowienie spółdzielczego lokatorskiego prawa do lokalu mieszkalnego albo prawa odrębnej własności lokalu.

3.Członkiem spółdzielni jest osoba prawna, której przysługuje spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu, ekspektatywa własności lub będąca założycielem spółdzielni, z zastrzeżeniem ust. 9. Osobie tej nie przysługuje spółdzielcze lokatorskie prawo do lokalu mieszkalnego.

3.1.Członkiem spółdzielni może być osoba, która nabyła prawo odrębnej własności lokalu. Właścicielowi lokalu, który nie jest członkiem spółdzielni, przysługuje roszczenie o przyjęcie w poczet członków spółdzielni. Przepis art. 16 ustawy z dnia 16 września 1982 r. – Prawo spółdzielcze stosuje się odpowiednio. Osoba, która nabyła prawo odrębnej własności lokalu, zachowuje członkostwo w spółdzielni.

 

Podsumowując: w większości przypadków nabywając prawo do lokalu w naszych budynkach na mocy prawa przedstawionego powyżej jesteś członkiem naszej Spółdzielni. Natomiast jeżeli nabyłeś prawo odrębnej własności lokalu masz prawo zostać członkiem spółdzielni – wystarczy wypełnić i doręczyć do biura Spółdzielni egzemplarz deklaracji. Jako członek Spółdzielni współtworzysz naszą społeczność i masz realnie większy wpływ na to, co się dzieje wokół Ciebie niż gdybyś był tylko mieszkańcem.

 

Członkowie Spółdzielni mają prawo do udziału w Walny Zgromadzeniu Członków Spółdzielni, czynnego i biernego prawa wyborczego do Rady Nadzorczej Spółdzielni oraz udziału w pożytkach Spółdzielni.